Šioje mokymų aplinkoje yra patalpinti 2 atvirieji nuotoliniai mokymų kursai.

1. Nuotoliniai mokymai tema „Įmonės meistrų, atsakingų už pameistrių mokymą, kvalifikacijos tobulinimas“. Mokymai skirti įmonėms meistrams, siekiantiems tobulinti profesines žinias organizuojant bei įgyvendinant pameistrių mokymą įmonėje. Mokymus sudaro šios temos: „Pameistrystės samprata ir organizavimas“, „Mediacija“, „Pedagoginiai ir psichologiniai aspektai pameistrystėje“, „Pameistrystės mokymo kokybės kriterijai“, „Geroji pameistrystės įgyvendinimo patirtis“.

2. Nuotoliniai mokymai tema „Profesijos mokytojų, atsakingų už mokinių mokymą darbo vietoje, kvalifikacijos tobulinimas“. Mokymai skirti profesijos mokytojams, siekiantiems tobulinti profesines žinias organizuojant bei įgyvendinant pameistrių mokymą. Mokymus sudaro šios temos: „Pameistrystės samprata ir organizavimas“ , „Komunikacija“, „Teisės ir personalo pagrindai“, „Pameistrystės mokymo kokybės kriterijai“, „Geroji pameistrystės įgyvendinimo patirtis“.

Kiekvieną mokymų programą sudaro 40 akad. val., iš jų 20 akad. val. skirta savarankiškam darbui. Sėkmingai baigus mokymus dalyviams bus išduotas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Nuotoliniai mokymai sukurti įgyvendinant projektą „2019 – 2020 m. finansinė parama Europos profesinio mokymo kokybės orientacinei sistemai (EQAVET)“, Nr. 609327-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA3-EQAVET-NRP.

Kontaktai pasiteirauti: tel. 8 620 14 655; el. paštas  pameistryste@kpmpc.lt